BLEEDING HEART STUDIO
FARRINGDON EC1

2 BLEEDING HEART YARD
LONDON EC1N 8SJ. 07850 983190
www.bleedingheartstudio.com bill@bleedingheartstudio.com


PLEASE CLICK THE PHOTO TO GO TO VIRTUAL TOUR
001 original floorplan VT